جستجو

تاناقربان بن ولی‌بای بن مراد بن خان محمد بن آتابای

تاناقربان بن ولی‌بای بن مراد بن خان محمد بن آتابای بنمحمد‌قلی قاراشور بن شاه‌قلی بن حاجیم بن محمدقلی بن چونی بن محمد بن قوتلی تمیر بن یوموت: (در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی) طایفه‌ی تانا (= طانه) ازوست. بنگرید به مقاله‌ی طایفه‌ی یوموت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید