تاناقربان بن ولی‌بای بن مراد بن خان محمد بن آتابای

مجموعه: مشاهیر
منتشر شده در سه شنبه, 15 مرداد 1392 19:36
تعداد بازدید: 925

تاناقربان بن ولی‌بای بن مراد بن خان محمد بن آتابای بنمحمد‌قلی قاراشور بن شاه‌قلی بن حاجیم بن محمدقلی بن چونی بن محمد بن قوتلی تمیر بن یوموت: (در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی) طایفه‌ی تانا (= طانه) ازوست. بنگرید به مقاله‌ی طایفه‌ی یوموت.