جستجو

نمایش # 
عنوان بازدید
آگلیوتیناسیا agglýutinasiýa 905
آگنتورا agentura 783
آگنتچیلیک agentçilik 760
آگنوستیک agnostik 757
آگنوْستیسیزم agnostisizm 753
آگِنت agent 737
آگِنتلیک agentlik 742
آگیتاتور agitator 751
آگیتاتورلیق agitatorlyk 733
آگیتاسیا agitasiýa 736
آگیتاسیون agitasion 716
آگیتیرلنمک agitirlenmek 729
آگیتیرله‌مک agitirlemek 733
آگیت‌بریگادا agitbrigada 700
آگیت‌پونکت agitpunkt 675
آگیت‌پویِزد agitpoýezd 724
آگیت‌کامپانیا agitkampaniýa 704
آگیت‌کوللکتیو agitkollektiw 733
آگیت‌گروپا agitgruppa 746
اؤجِشدیرمِک ö:jeşdirmek 623
اؤجِشمِک ö:jeşmek 631
اؤجِمِل öjemel 628
اؤجۆکدیرمِک ö:jükdirmek 624
اؤجۆکمِک ö:jükmek 636
اؤجۆگیشمِک ö:jügişmek 622
اجل 562
اجلسیٛز 526
اجللیٛ 473
احوال 485
احوالات 490
اخلاق 592
اخلاقسیٛز 527
اخلاقسیٛزلیٛق 558
اخلاقیٛ 575
اذان 623
اذانچیٛ 584
ارواح arwah 579
اصلا asla 550
اصلیِّت aslyýet 581
اصیٛل asyl 599
اصیٛلداش asyldaş 624
اصیٛلزادا asylza:da 605
اصیٛللیٛ 589
اعضا agza: 589
اللّه‌ Alla 539
اللّه‌سیٛز 564
امانَت amanat 537
اوْ o I 681
اوْ o II 691
اوْآزیس oazis 731