جستجو

نمایش # 
عنوان بازدید
آماتلی amatly 553
آماتلی‌لیق amatlylyk 531
آمان aman 600
آمان-اسن aman-esen 557
آمان-اسن‌لیک ama:n-esenlik 559
آمانلیق amanlyk 412
آمانلیق amanlyk 525
آمبولاتوریا ambulatoriýa 382
آممار ammar 409
آممیر ammyr 493
آمپر amper 423
آمپلیتودا amplituda 409
آنا ana 443
آنت ant 552
آنجایین anjaýyn 517
آندیز andyz 532
آنها anha 548
آنّا anna 532
آنگ aň 490
آنگ-تانگ aň-taň 384
آنگتالماق aňtalmak 495
آنگتاماق aňtamak 483
آنگتاو aňtaw 408
آنگتایجی aňtaýjy 376
آنگدیرماق aňdyrmak 371
آنگروجی aňrujy 372
آنگری aňry 547
آنگری-بأری aňry-bäri 571
آنگریق aňryk 557
آنگریق-بأریک aňryk-bärik 532
آنگری‌باش aňrybaş 531
آنگزاق aňzak 535
آنگزاقلیق aňzaklyk 552
آنگسات aňsat 544
آنگساتلاتماق aňsatlatmak 558
آنگساتلاشماق aňsatlaşmak 546
آنگساتلیق aňsatlyk 534
آنگسیز aňsyz II 541
آنگسیز aňsyz I 567
آنگسیزلیق aňsyzlyk 545
آنگشیرماق aňşyrmak 518
آنگق aňk 501
آنگق aňk 498
آنگق-تانگق aňk-taňk 413
آنگقا aňka 527
آنگقا-تانگقا aňka-taňka 500
آنگقاتماق aňkatmak 499
آنگقارتماق aňkartmak 516
آنگقارماق aňkarmak 521
آنگقاریلماق aňkarylmak 505