جستجو

نمایش # 
عنوان بازدید
آماتلی amatly 523
آماتلی‌لیق amatlylyk 503
آمان aman 568
آمان-اسن aman-esen 537
آمان-اسن‌لیک ama:n-esenlik 535
آمانلیق amanlyk 394
آمانلیق amanlyk 506
آمبولاتوریا ambulatoriýa 356
آممار ammar 383
آممیر ammyr 476
آمپر amper 406
آمپلیتودا amplituda 396
آنا ana 405
آنت ant 523
آنجایین anjaýyn 500
آندیز andyz 513
آنها anha 521
آنّا anna 490
آنگ aň 469
آنگ-تانگ aň-taň 362
آنگتالماق aňtalmak 475
آنگتاماق aňtamak 459
آنگتاو aňtaw 384
آنگتایجی aňtaýjy 363
آنگدیرماق aňdyrmak 351
آنگروجی aňrujy 355
آنگری aňry 525
آنگری-بأری aňry-bäri 545
آنگریق aňryk 536
آنگریق-بأریک aňryk-bärik 511
آنگری‌باش aňrybaş 520
آنگزاق aňzak 521
آنگزاقلیق aňzaklyk 532
آنگسات aňsat 522
آنگساتلاتماق aňsatlatmak 536
آنگساتلاشماق aňsatlaşmak 519
آنگساتلیق aňsatlyk 512
آنگسیز aňsyz II 523
آنگسیز aňsyz I 538
آنگسیزلیق aňsyzlyk 514
آنگشیرماق aňşyrmak 509
آنگق aňk 475
آنگق aňk 487
آنگق-تانگق aňk-taňk 398
آنگقا aňka 499
آنگقا-تانگقا aňka-taňka 481
آنگقاتماق aňkatmak 487
آنگقارتماق aňkartmak 484
آنگقارماق aňkarmak 488
آنگقاریلماق aňkarylmak 491